Dorgas - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nazwa Zakładu:

„Dorgas" Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego
Konstantynów Łódzki ul.Piłsudskiego 12 m.26.

Zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu- POKZ.5586.3.2.2015 informuję, że prowadzącym zakład Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy ul. Szkolna 20  z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim jest p. Dariusz Łyżwa.


Prowadzący potwierdza, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz, że dokonał zgłoszenia o którym mowa w art. 250 ust. 1 – Ustawy o ochronie środowiska właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.
Adres internetowy firmy : http://dorgas.com.pl/.

Charakterystyka zakładu:

Prowadzący Rozlewnię Gazu Płynnego Dorgas Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego 99-313 Konopnica ul. Szkolna 20tel./fax. +48 43 842 42 03 NIP 727-234-12-79 zajmuje się magazynowaniem gazu propan - butan, napełnianiem butli z gazem propan - butan, dystrybucją gazu płynnego propan - butan w butlach 11 kg, 33 kg do odbiorców indywidualnych i hurtowych. Gaz dostarczany jest do rozlewni w cysternach samochodowych, a następnie magazynowany w zbiornikach magazynowych. Ze zbiorników gaz jest ładowany do autocystern lub przesyłany instalacją gazową do pomieszczenia ładowania butli. W technologii tej nie występują żadne procesy chemiczne, lecz prosty proces fizyczny polegający na przetłaczaniu - przelewaniu płynnego gazu pomiędzy różnymi zbiornikami. Rozlewnia Gazu Płynnego Dorgas mieści się w dzielnicy miasteczka Konopnica. Rozlewnia usytuowana jest przy ul. Szkolnej 20, która jest w bezpośrednim sąsiedztwie ze szkołą podstawową oraz gminą. Teren na którym zlokalizowane są zbiorniki magazynowe i rozlewnia butli jest ogrodzony. Zakład opracował wymaganą Ustawą Prawo Ochrony Środowiska dokumentację i podlega regularnym inspekcjom dokonywanym przez upoważnione organy.Osoby kierujące zakładem:

Dariusz Łyżwa z siedzibą w:
ul .Piłsudskiego 12 m 26
95-050 Konstantynów Łodzki

Tel. Kom. +48 603 799  266
e-mail:
dorgas@onet.plMożliwości magazynowe zakładu wynoszą – 67 ton.

Rodzaje zabezpieczeń:
Instalacja zraszaczowa
-instalacja wentylacyjna (grawitacyjna, mechaniczna podstawowa, mechaniczna awaryjna)
-system detekcji gazu
-wodna sieć ppoż
-zdalnie sterowane zawory odcinające
-główny i przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- węże elastyczne z załączami zrywalnymi
-manometry, płynowskazy, termometry
-zawory bezpieczeństwa, zawory odcinające, zawory nadmiarowe
-instalacja odgromowa i uziomowa
-instalacja elektryczna w strefach zagrożenia wybuchem w wykonaniu przeciwwybuchowym
-podręczny sprzęt gaśniczy
-przestrzenne rozmieszczenie instalacji

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej


LP

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

Skutki

1

Uszkodzenie rurociągu w wyniku najechania autocysterny na słup estakady: pożar strumieniowy, wybuch chmury gazowej, dyspersja w środowisku.

Straty materialne, ludzkie (ofiary śmiertelne), efekty domino

2

Zerwanie połączenia elastycznego autocysterny: pożar strumieniowy, wybuch chmury gazowej, dyspersja w środowisku.

Straty materialne, ludzkie (ofiary śmiertelne), efekty domino

3

Rozszczelnienie połączenia kołnierzowego przy króćcu zbiornika magazynowego

Straty materialne, ludzkie (ofiary śmiertelne), efekty domino

4

Urwanie króćca butli z LPG podczas upadku butli na betonowe podłoże: pożar kulisty, wybuch chmury gazowej, dyspersja w środowisku.

Straty materialne, ludzkie (poważne urazy), efekty domino.

5

Uszkodzenie zaworów bezpieczeństwa

Straty materialne, ludzkie (poważne urazy), efekty domino

6

Zewnętrzne źródła zagrożenia (warunki amtosferyczne, ataki terrorystyczne)

Straty materialne, ludzkie (poważne urazy), efekty domino

7

Skażenie gazami pożarowymi

Straty materialne, ludzkie (poważne urazy), efekty domino.

8

Pożar

Straty materialne, ludzkie (poważne urazy), efekty domino.

9

Wybuch

Straty materialne, ludzkie (poważne urazy), efekty domino.

Współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczania jej skutków.
-Państwowa Straż Pożarna: planowe kontrole, wspólne ćwiczenia w obiekcie, stała
współpraca w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
-Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: planowe kontrole, informowanie o  planowanych zmianach w zakładzie, udział w szkoleniach.
Inne: ……………………………………………………………………….…………..…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….………………………………
4. Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Działania zgodne z przyjętymi w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym (powiadomienie właściwych służb, podjęcie akcji ratowniczo-gaśniczej własnymi środkami do przyjazdu PSP, w razie konieczności zarządzenie ewakuacji zakładu i  obiektów sąsiadujących).……………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………….…………………………………..

III.  Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia Istnieje kilka form, w jakie społeczeństwo może być informowane o zagrożeniach; tj.:


Wybuch Interwencyjnie (presja czasu)

Systemy nagłośnieniowe (stałe i mobilne)
Przekazy radiowe i telewizyjne Informacja bieżąca / podejmowane działania

Informacja bieżąca / podejmowane działania

Internet (strony podmiotów publicznych, w tym KW)
Media (telewizja, radio)

Sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia:

po usłyszeniu sygnału o zagrożeniach - nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia
przebywając na terenie otwartym zwróć uwagę na kierunek wiatru ,
opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
nie zbliżaj się do rejonu katastrofy,
postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające
przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd. włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej i wysłuchaj nadawanych komunikatów i  zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
bezwzględnie wykonaj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
wygaś i nie używaj otwartych źródeł ognia (piece, papierosy itp.),
w razie potrzeby uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi,
przygotuj się do ewentualnej ewakuacji (przygotuj niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),
po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, zabierz przygotowany bagaż, zamknij mieszkanie i udaj się we wskazane miejsce.
IV.  Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno - ratowniczych
Wykaz telefonów alarmowych służb ratowniczych:


Telefon alarmowy: 112

pogotowie ratunkowe

999

pogotowie wodociągowe

944

straż pożarna

998

pogotowie gazowe

992

Policja

997

pogotowie energetyczne

991

Wykaz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno – ratowniczych:


1

Jednostka Straży Pożarnej w Wieluniu  
ul. Wodna 1, 98-300 Wieluń   

tel.: 43 843 44 23     fax: 43 843 44 35     tel./fax: 43 843 41 62 (sekretariat)          e-mail: kppsp19@straz.lodz.pl

2

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w  Wieluniu
ul. Wodna 1 98-300 Wieluń

tel: 43/ 841 10 39 , 841 10 37

3

Komenda Powiatowa Policji
Warszawska 22A, 98-300 Wieluń

tel.43 843 72 11

4

Szpitalny oddział  ratunkowy
ul. Szpitalna 16 98-300 Wieluń woj. łódzkie

tel. 43 843 84 44

5

Urząd Miejski w Wieluniu
plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

tel.43 886 02 34

6

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Województwo Łódzkie,
Powiat Wieluński
adres: pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń

telefony: 438860215
fax: 438438031
www:   lt www.um.wielun.pl

7

Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy/Urzędu Miejskiego

Rynek 15,
98-313 Konopnica
telefony: 438424419
fax: 438424490 www:   www.konopnica.finn.pl

Centrum Zarządzania Kryzysowego  spełnia funkcję punktu koordynacyjnego łączności, scalającego w codziennej działalności służby ratownicze i komunalne, które biorą bezpośredni i pośredni udział w akcjach ratowniczych.
Do zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:
Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
Organizowanie przetwarzania, sprawdzania i przekazywania informacji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych.
Podejmowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Centrum do koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych.
Wspłódziałanie z Centrami Zarządzania Kryzysowego organów administracji publicznej.
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.
Gromadzenie, aktualizowanie baz danych i innych narzędzi dla potrzeb Centrum oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi wydziałami Urzędu, administracją samorządową, administracją zespoloną i niezespoloną oraz innymi służbami, inspekcjami i organizacjami pozarządowymi
Pozyskiwanie informacji i opracowywanie dobowych meldunków o sytuacji w  województwie, a także opracowywanie zbiorczych raportów tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych o sytuacji i prognozowanych zagrożeniach
Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
Stała wymiana informacji ze służbami dyżurnymi administracji zespolonej i  niezespolonej oraz innymi służbami i inspekcjami
Dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum - W przypadku zagrożenia i zaistnienia stanu kryzysowego niezwłoczne i ciągłe informowanie o rozwoju sytuacji Centrum Zarządzania Kryzysowego szczebla centralnego.
Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Lokalne Media (stacje radiowe):

Polskie Radio Program 1   87.5 MHz
Radio Fiat                          88.1 MHzW
Radio Ziemi Wieluńskiej    88.6 MHz
Polskie Radio Program 2   90.6 MHz          
Polskie Radio Merkury       91.1 MHz
Polskie Radio Program 2   91.4 MHz          
Polskie Radio Program 3   91.7 MHz
Polskie Radio Program 4   94.2 MHz          
Polskie Radio Program 2   95.6 MHz
Polskie Radio Opole          96.3 MHz
Radio Ziemi Wieluńskiej     97.7MHz

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii. W Rozlewni Gazu Płynnego „Dorgas” w Konopnicy, powołano zespół ratowniczy składający się z osób, których zadaniem jest prowadzenie ewentualnej akcji ratowniczej na terenie rozlewni, do czasu przybycia jednostek Straży Pożarnej. Decyzje dotyczące sposobu postępowania zespołu ratowniczego w przypadku zaistnienia awarii podejmuje Kierownik Rozlewni lub wyznaczona osoba go zastępująca. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kierownikiem Rozlewni lub inną osobą go zastępującą, decyzje podejmuje szef zespołu ratowniczego. W przypadku niewielkich zagrożeń (ALARM I STOPNIA) pracownicy usuwają zagrożenia zgodnie z funkcją w Pogotowiu i stosownie do wyszkolenia. W  przypadku większych awarii i pożarów pracownicy prowadzą działania ratownicze i  zapobiegawcze jeszcze przed przybyciem jednostek Straży Pożarnej przy pomocy sprzętu, którym dysponują. Kierownik rozlewni lub osoba przez niego wyznaczona w  przypadku ogłoszenia alarmu na terenie rozlewni powiadamia w zależności od stopnia zagrożenia instytucje i osoby znajdujące się w wykazie poniżej. W pierwszej kolejności powiadamia się Państwową Straż Pożarną, resztę służb po konsultacji z  PSP. - Państwowa Straż Pożarna - Policja - Pogotowie Ratunkowe.

Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie
ROZLEWNI GAZU PŁYNNEGO.

Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców oraz sposoby ich zachowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia:

Zasady Ogólne:
1. Sygnały alarmowe (alarmy):
a) Informacja telefoniczna
b) Wysłanie gońca
c) Ręczna syrena alarmowa (uzupełniające źródło informacji)
…………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….……………
2. Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych:
Punkt zbiórki w razie ewakuacji wspólnej przewidziany jest przy portierni
3. Komunikat o ostrzeżeniu (zgodny z przyjętymi w zakładzie procedurami i  instrukcjami):

UWAGA !!! NA TERENIE ROZLEWNI GAZU DOSZŁO DO AWARII, ZARZĄDZAM
NATYCHMIASTOWĄ EWAKUACJĘ OBIEKTÓW SĄSIEDNICH. KIERUNEK EWAKUACJI
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….”
W przypadku wystąpienia zagrożenia:
1. W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby wskazywać na wystąpienie awarii, np..:
-unoszący się dym, wzmożony ruch pojazdów ekip ratowniczych itp.
-widoczne lub wyczuwalne uwolnienie do środowiska gazu płynnego;
-pożar lub wybuch;
należy:
-być przygotowanym do ewentualnej ewakuacji;
-powiadomić Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe, Zarządzających Rozlewnią Gazu Płynnego;
W przypadku zgłoszenia ewakuacji:
1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie:
-Podejmij ewakuację ;
-Postępuj zgodnie z poleceniami kierujących akcją ;
-Nie utrudniaj ewakuacji innym osobom swoją opieszałością ;
2. Wykonuj polecenia osób przeprowadzających ewakuację.
3. Staraj się w miarę swoich możliwości pomóc innym w sprawnej ewakuacji.
W czasie ewakuacji zachowaj szczególną ostrożność.

Pamiętaj akcja ratownicza trwa!

Informacje ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców:
1. Na terenie Rozlewni Gazu Płynnego stosuj się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie.;
2. Informuj kierownictwo zakładu lub odpowiedzialne służby o dostrzeżonych zagrożeniach;
3. ………………….;
UWAGA!!!
UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ RODZINY WIEDZĄ JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA


Program zapobiegania awariom.


4. Sposoby postępowania na wypadek pożaru, wybuchu oraz innego zagrożenia.


4.1. Zasady alarmowania państwowej straży pożarnej, innych jednostek ratowniczych i służb miejskich.

4.1.1. Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową, lub inne miejscowe zagrożenie     obowiązany jest  niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia ora z jednostkę ochrony przeciwpożarowej bądź Policję.

4.1.2. Pracownik, który pierwszy zauważy na terenie zakładu pożar, lub inne miejscowe zagrożenie obowiązany jest niezpwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, Dyrektora zakładu, lub osobę przez niego upoważnioną w przypadku jego nieobecności.

4.1.3. W razie wystąpienia awarii przemysłowej, Dyrektor, lub osoba przez niego upoważniona – wyznaczona, obowiązany jest:

a) natychmiast zawiadomić o tym fakcie właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,

b) niezwłocznie pokazać organom(o których mowa w pkt. 4.1.3a) informacji:
o okolicznościach awarii(np. Co się stało, jakie występuje zagrożenie, czy jest zagrożenie dla życia ludzi, lub środowiska.
 o niebezpiecznych substancjach związanych z awarią.
 umożliwiających dokonanie oceny skutków awarii dla ludzi i środowiska.
 O podjętych działaniach ratunkowych, a także działaniach, mających na celu ograniczenie skutków awarii i zapobieżenie jej powtórzeniu się.
c) stale aktualizować informacje o których mowa w pkt. 4.1.3b, odpowiednio do zmiany sytuacji.

4.1.4. Po wykręceniu numeru telefonu alarmowego(oprócz informacji określonych w pkt.4.1.3b) należy podać:

a) nazwisko, imię osoby zgłaszającej zdażenie oraz numer telefonu, z którego się dzwoni,

b) nazwę zakładu i dokładny adres miejsca zdażenia,

Słuchawkę można odłożyć dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia o pożarze, lub innym miejscowym zagrożeniu.

4.1.5. Portier, lub pod jego nieobecność osoba wyznaczona przez kierującego działaniem ratowniczo – gaśniczym, telefonicznie lub jako goniec powiadamia ustnie właścicieli, lub użytkowników sąsiednich obiektów (jeżeli zachodzi taka konieczność) o powstałym zagrożeniu.

4.2. Zasady zachowania personelu do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dotyczące podjęcia niezbędnych działań zabezpieczających i ratowniczych.

4.2.1. Do czasu przybycia na teren zakładu pierwszej jednostki ochrony ppoż., działania ratowniczo – gaśnicze na terenie zakładu organizuje i kieruje Dyrektor, a w czasie jego nieobecności:

a) osoba przez niego upoważniona – podczas choroby, urlopu, delegacji itp.,

b) portier(do momentu przybycia do zakładu Dyrektora, lub osoby przez niego upoważnionej) w następującej sytuacji:
po zakończeniu pracy zakładu od godz. 15:00 do godz. 7:00.
 w Sobotę, Niedzielę i dni świąteczne.

4.2.2. Podczas awarii pracownicy zakładu wykonują zadania określone w odrębnych instrukcjach(między innymi w programie zapobiegania awariom).

4.3. Zasady współdziałania z kierującym działaniami ratowniczo – gaśniczymi.

4.3.1. Portier, lub inna wyznaczona osoba, oczekuje przed bramą wjazdową na przyjazd pierwszej jednostki ochrony ppoż., wprowadza ją na teren zakładu i doprowadza dowódcą tej jednostki do kierującego działaniami ratowniczo – gaśniczymi.

4.3.2. Dyrektor, lub inna osoba upoważniona do kierowania działaniami ratowniczo – gaśniczymi, zapoznaje uprawnionego dowódcę z jednostki ochrony ppoż. z aktualną sytuacją na terenie zakładu, a w szczególności:

a) składa informację o wystęującym zagrożeniu i podjętych decyzjach do czasu przybycia pierwszej jednostki.

b) wskazuje miejsca o szczególnym zagrożeniu an terenie zakładu,

c) informuje o miejscach składowania i ilości zgromadzonych substancji niebezpiecznych pożarowo,

d) wskazuje miejsca ujęć wody do celów gaśniczych oraz rozmieszczenia wyłączników energii elektrycznej.

e) zapoznaje z układem dróg komunikacyjnych na terenie zakładu.

4.3.3. Po przejęciu dowodzenia przez uprawnionego dowódcę z jednostki ochrony ppoż., pracownicy zakładu udzielają wszelkiej możliwej pomocy kierującemu działaniami.

4.3.4. Po zlokalizowaniu awarii powstałej na terenie zakładu Dyrektor przejmuje protokolarnie miejsce zdarzenia od kierującego działaniami ratowniczo – gaśniczymi i zapewnia jego zabezpieczenie, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole.

Szczegółowe zadania dla pracowników, do realizacji podczas awarii, zawarte są w Programie Zapobiegania Poważnym Awariom


5. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności przewiduje się, że na terenie zakładu mogą być prowadzone prace niebezpieczne pod względem pożarowym. Prace te należy wykonywać zgodnie z zasadami określonym i w załączniku numer 1 do niniejszej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

6. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.

Do informowania o stanach awaryjnych w zakładzie służą urządzenia automatycznie monitorujące stężenie gazu propan – butan w atmosferze(sygnalizacja świetlna lub akustyczna systemu detekcji) oraz możliwość alarmowania głosem. Alarmowanie przeprowadzają osoby, które zauważyły awarię przekazują tą informację osobom zagrożonym i znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie awarii, a następnie informują swojego przełożonego.

Podjęcie decyzji o ewakuacji podejmują odpowiednio:
wszyscy pracownicy – w zakresie ewakuacji mienia i osób z zagrożonego swojego stanowiska pracy,
 kierujący działaniami ratowniczymi na terenie zakładu – w zakresie ewakuacji mienia i osób poza teren zakładu.
Decyzję o ewakuacji należy rozważyć w każdej sytuacji, a w szczególności należy ją podjąć, gdy zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników jest bardzo duże(duże prawdopodobieństwo powstrania wybuchów) a działania pracowników nie spowodują jego likwidacji. Natomiast decyzję o ewakuacji zagrożonych urządzeń, butli, cystern samochodowych należy roważyćprzede wszystkim w sytuacji, gdy mogą one mieć wpływ na dalszy wzrost zagrożenia.
Ewakuacja będzie prowadzona przede wszystkim siłami zakładu, jednak do tego celu powinny być wykorzystane inne podmioty ratownicze, m.in.jednostki ochrony ppoż., Policja.


Informacja:
Prowadzący Rozlewnię Gazu Płynnego "Dorgas" Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego 99-313 Konopnica ul. Szkolna 20 informuje, że zostały wykonane zalecenia wynikające z Decyzji POKZ.5586.3.2.2015 Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu tj.:


1. Zainstalowano opracowaną i uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych instalację zraszaczową w budynku magazynu butli pustych oraz w wiacie butli pustych.
2.Podano na stronach internetowych zakładu do publicznej wiadomości wymagane informacje w przedmiotowej Decyzji. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego