Dorgas - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne:ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ORAZ SPOSOBY POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII
NA TERENIE ZAKŁADU:

Dorgas" Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego  
Konstantynów Łódzki
ul.Piłsudskiego 12
 m.26
mail: dorgas@onet.pl


Realizując zapisy zawarte w artukule 261 ust. 6 pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 08. 25. 150), mamy
obowiązek dostarczania informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii na terenie zakładu - "DORGAS".
Dodatkowo informujemy, że instalacje technologiczne i magazynowe na terenie są pod stałą kontrolą Inspekcji Ochrony Środowiska, Transportowego Dozoru Technicznego,
Urzędu wDozoru Technicznego, Państwowej Straży Pożarnej oraz posiadają wymagane zgody dopuszczające je do eksploatacji.
Jednocześnie zapewniamy państwa, że celem nadrzędnym naszych działań jest utzrymywanie maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
W swojej codziennej praktyce "DORGAS" wypracowuje najwyższe standardy jakościowe i techniczne, minimalizując tym samym wpływ swojej
działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

I Zastosowane środki zapobiegawcze w zakładach podwyższonego ryzyka:

W przypadku poważnej awarii istnieje możliwość uwolnienia do atmosfery gazu propan - butan. W normalnych okolicznościach,
z racji lokalizacji stanowisk technologicznych na otwartej przestrzeni, gaz rozcieńczyłby się w sposób bezpieczny, ale
w pewnych niesprzyjających warunkach może on stanowić zagrożenie pożarowe/wybuchowe.

W zelu realizacji szybkiego wykrywania sytuacji awaryjnych oraz sposobu alarmowania w przypadku ich wystąpienia,
zastosowano w zakładzie szereg odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, które są weryfikowane przez
zewnętrzne jednostki kontrolujące.
Do najważniejszych z nich należą:
urządzenie sygnalizujące wyciek gazu(pojawienie się mieszaniny wybuchowej)

stacjonarna instalacja eksplozymetryczna na terenie Magazynu Gazu z czujnikami na stanowiskach technologicznych,
zastosowano system oparty o specjalne urządzenie z możliwością sygnalizacji 2 poziomów stężeń wybuchowych
oraz blokad technologicznych przerywających procesy przeładunkowe po osiągnięciu 2 poziomu stężenia wybuchowego
wykrytego przez czujnik zamontowany na stanowisku pracy;

przyciski awaryjne(przeciwpożarowe wyłączniki prądu)
instalacja pracująca w oparciu o przyciski, gdzie naciśnięcie któregokolwiek z tych przycisków powoduje
odcięcie dopływu prądu do wszystkich instalacji i urządzeń magazynu gazu i tym samym przerwanie załadunku gazu;
przyciski ROP(ręczne ostrzegacze pożaru)
główne zadania tej instalacji to ostrzeganie w sytuacji pożaru lub zagrożenia pożarowego i uruchamiania
instalacji zraszaczowych wraz z pompownią pożarową w celu podania wody na stanowiska przeładunkowe(cystern drogowych);
każde załączenie przycisku ROP powoduje:
- załączenie pompy pożarowej podającej wodę do sieci zraszania
- otwarcie zasuwy w komorze sieci zraszania podającej wodę do instalacji zraszania na stanowiska przeładunkowe
- zamknięcie zaworów blokadowych na instalacji technologicznej
- wyzwolenie blokady powodującej wyłączenie pompy, lub kompresorów gazu w pompowni technologicznej
- wyzwolenie zewnętrznego alarmu świetlno - dźwiękowego.

złacza zrywalne na stanowisku przeładunkowym
złącza elastyczne (węże przeładunkowe) na stanowisku rozładunku autocystern są wyposażone w złącza zrywalne
zabezpieczające przed wyciekiem gazu na skutek ewentualnego odjazdu cysterny drogowej ze stanowiska;

instalacja alarmowa
na terenie Magazunu Gazu wyróżnia się 2 rodzaje alarmów:
1. alarmy trechnologiczne - związane z pracą na terenie Magazynu Gazu; są to alarmy związane
z zadziałaniem systemu detekcji gazu(DGW, GGW), użycia przycisku AWARIA;
2. alaramy związane z wystąpieniem awarii - są to alarmy pożarowe, związane z wyciekiem
gazu znacznych rozmiarów, pożarem, wybuchem; alarm ten wzbudzany jest poprzezwci wciśnięcie przycisku
Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego(ROP); alarm ten wymaga wezwania jednostek PSP, poinformowania
sąsiadów zakładu o występującym zagrożeniu, powiadomieniu Dyrektora Centrum Regionalnego, Zarządu Spółki
oraz dalszym postępowaniu zgodnym z przyjętymi procedurami.
W celu wzmocnienia sygnału alarmowego związanego z wystąpieniem poważnej awarii, na terenie Magazynu
Gazu zamontowano dodatkową instalację alarmową załączaną ręcznie, której elementem wykonawczym jest
syrena stacjonarna pozwalająca generować:
- dźwięk ciągły trwający do 20 sekund - ogłoszenie alarmu technologicznego,
- sygnał ciągły trwający ponad 20 sekund - ogłoszenie alarmu związanego z poważną awarią.
Magazyn Gazu został również wyposażony w ręczną syrenę alarmową(np. w przypadku zaniku napięcia), która
pozwala generować takie same sygnały alarmowe ręcznie.

II informacje dotyczące magazynowanej substancji:
Na terenie Magazynu Gazu istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia poważną awarią przemysłową
o charakterze zagrożenia pożarowo - wybuchowego.

Charakterystyka pożarowa i toksyczna substancji niebezpiecznej


PROPAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAZWA KARTY: SKROPLONY GAZ WĘGLOWODOROWY, PRODUKT SKRAJNIEŁATWOPALNY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwalifikacje UE

NFPA 704 -
"diament ognia" postawiony na wierzchołku kwadrat podzielony na 4 mniejsze kwadraty, używany przez służby ratunkowe
do łatwej i szybkiej identyfikacji substancji, związanego z nią ryzyka, środków gaśniczych stosowanych do gaszenia pożaru oraz
innych zagrożeń i możliwości w czasie działań ratowniczych.

Kolory:

 • pole niebieskie odpowiada za zagrożenie dla zdrowia - 1. Może spowodować tymczasowe zagrożenie dla zdrowia;

 • pole czerwone oznacza palność - 4. Substancja natyczmiast się rozprasza w powietrzu i tworzy mieszaninę wybuchową;

 • pole żółte oznacza reaktywność - 0. Stabilny w normalnych warunkach, nie reaguje z wodą;

 • białe pole oznacza inne cechy.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zagrożenie pożar/wybuch

Produkt skrajnie łatwopalny. Zapalenie możliwe od wysokiej temperatury otoczenia,
otwartego ognia, wyrzucanych iskier, lub gorących powierzchni. Niebezpieczeństwo
wybuchu pojemników zawierających gaz, pod działaniem wysokiej temperatury.
Niebezpieczeństwo wtórnego zapalenia gazu unoszącego się nisko nad ziemią.
Niebezpieczeństwo wybuchu związane z gromadzeniem gazu w zagłębieniach terenu,
szczególnie w budunkach(piwnice) i w kanalizacji.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POŻAR

Pozwolić płonąć do czasu uszczelnienia miejsca wycieku; usunąć inne materiały palne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pożar - istotne uwagi

Jeżeli to możliwe usunąć pojemniki ze strefy pożaru. Pojemniki chłodzić zza osłony - również
po ugaszeniu pożaru. Nie przebywać w pobliżu przednich stron zbiorników
(dennic). W razie gwałtownego pożaru wprowadzić do akcji bezzałogowe działka wodne;
Jeżeli to niemożliwe wycofać się ze strefy zagrożenia i pozwolić na wypalenie się
materiału. Wycofać się natychmiast w razie usłyszenia wzmagającego się syku gazu wydobywającego
się przez zawór bezpieczeństwa lub zauważenia odbarwień lub odszkłatceń zbiornika
pod działaniem pożaru.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pożar niewielki

proszek, lub dwutlenek węgla
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pożar duży

strumień zraszający, lub piana
BUTAN, MIESZANINY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAZWA KARTY: SKROPLONY GAZ WĘGLOWODOROWY, PRODUKT SKRAJNIEŁATWOPALNY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwalifikacje UE

NFPA 704 -
"diament ognia" postawiony na wierzchołku kwadrat podzielony na 4 mniejsze kwadraty, używany przez służby ratunkowe
do łatwej i szybkiej identyfikacji substancji, związanego z nią ryzyka, środków gaśniczych stosowanych do gaszenia pożaru oraz
innych zagrożeń i możliwości w czasie działań ratowniczych.

Kolory:
pole niebieskie odpowiada za zagrożenie dla zdrowia - 1. Może spowodować tymczasowe zagrożenie dla zdrowia;
pole czerwone oznacza palność - 4. Substancja natyczmiast się rozprasza w powietrzu i tworzy mieszaninę wybuchową;
pole żółte oznacza reaktywność - 0. Stabilny w normalnych warunkach, nie reaguje z wodą;
białe pole oznacza inne cechy.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zagrożenie pożar/wybuch

Produkt skrajnie łatwopalny. Zapalenie możliwe od wysokiej temperatury otoczenia,
otwartego ognia, wyrzucanych iskier, lub gorących powierzchni. Niebezpieczeństwo
wybuchu pojemników zawierających gaz, pod działaniem wysokiej temperatury.
Niebezpieczeństwo wtórnego zapalenia gazu unoszącego się nisko nad ziemią.
Niebezpieczeństwo wybuchu związane z gromadzeniem gazu w zagłębieniach terenu,
szczególnie w budunkach(piwnice) i w kanalizacji.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POŻAR

Pozwolić płonąć do czasu uszczelnienia miejsca wycieku; usunąć inne materiały palne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pożar - istotne uwagi

Jeżeli to możliwe usunąć pojemniki ze strefy pożaru. Pojemniki chłodzić zza osłony - również
po ugaszeniu pożaru. Nie przebywać w pobliżu przednich stron zbiorników
(dennic). W razie gwałtownego pożaru wprowadzić do akcji bezzałogowe działka wodne;
Jeżeli to niemożliwe wycofać się ze strefy zagrożenia i pozwolić na wypalenie się
materiału. Wycofać się natychmiast w razie usłyszenia wzmagającego się syku gazu wydobywającego
się przez zawór bezpieczeństwa lub zauważenia odbarwień lub odszkłatceń zbiornika
pod działaniem pożaru.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pożar niewielki

proszek, lub dwutlenek węgla
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pożar duży

strumień zraszający, lub piana

II Rodzaje zagrożeń awariami:
Ze względu na charakter działalności prowadzonej na terenie Magazynu Gazu na stanowiskach dystrybucji gazu w oparciu
o analizę procesów technologicznych zakłada się możliwoiść wystąpienia następujących awarii przemysłowych:

 • wyciek gazu z instalacji i urządzeń na poszczególnych stanowiskach technologicznych,

 • pożar wypływającego gazu,

 • wybuch wypływającego gazu.


Każda z wymienionych sytuacji i awarii, w zależności od wielkości i okoliczności, może stwarzać zagrożenie ze skutkami dla ludności
i środowiska. Ze względu na zastosowane środki zabezpieczające - techniczne i organizacyjne, poziom ryzyka wystąpienia awarii jest
na poziomie dopuszczalnym.

IV Sposoby ostrzegania ludności zagrożonej:
Osoby uprawnione do ogłaszania - odwołania alarmu na terenie zakładu:
Osobami upoważnionymi do podejmowania decyzji o ogłoszeniu alarmu na terenie Magazynu Gazu są wszyscy pracownicy oraz
personel firmy ochraniającej obiekt. Alarm należy ogłosić w przypadku zauważenia pożaru, znacznego wycieku gazu
o charakterze stałym lub innego niebezpieczeństwa mogącego być przyczyną pożaru, wycieku lub zagrożenia życia.

Instrukcja alarmowa:

Na terenie Magazynu Gazu wyróznia się 2 rodzaje alarmów związanych z wystąpieniem zagrożenia poważną awarią
przemysłową, sygnalizowanych syreną akustyczną:

 • Sygnał ciągły trwający maksimum 20 sekund:

- oznacza przekroczenie jednego z ustalonych parametrów technologicznych,
- zobowiązuje personel techniczny do ustalenia i zlikwidowania przyczyn
alarmu i ponownego uruchomienia cyklu produkcyjnego,
- oznacza, że nie zachodzi potzeba ewakuacji personelu z terenu jednostki organizacyjnej.

 • Sygnał ciągły trwający ponad 20 sekund:

- oznacza zaistnienie na terenie Magazynu zagrożenia,
- zobowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Magazynu Gazu do sprawnego, szybkiego
i spokojnego, bez oznak paniki, opuszczenia miejsc pobytu i zgromadzenia się w pobliżu bramy
wjazdowej po stronie zewnętrznej, w oczekiwaniu na decyzję personelu technicznego magazynu
- oznacza, że decyzję o powrocie na stanowiska pracy podejmie kierownik magazynu, lub osoba
zastępująca.

Zadania w zakresie alarmowania.

Do wypływu gazu o charakterze katastrofy(zagrożenie poważną awarią przemysłową) podstawą jest
zaalarmowanie PSP oraz podmiotów szczególnie zagrożonych w kierunku rozprzestrzeniania się
chmury gazu. Wykaz zakładów kwalifikowanych do alarmowania zamieszczono na końcu opracowania.
Wykaz taki znajduje się również na terenie Magazynu Gazu, gdzie wyznaczone są osoby do przekazywania
stosownej informacji do zainteresowanych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYKŁADOWA TREŚĆ PRZEKAZANEJ INFORMACJI:

Na terenie Magazynu Gazu "DORGAS" doszło do awarii.
Prosimy o całkowite wyłączenie napięcia na terenie Państwa obiektu oraz o jego opuszczenie.
Dalszych informacji dotyczących zasad oraz kierunku ewakuacji przekaże Państwu, na miejscu,
jednostka Państwowej Straży Pożarnej, lub Policja.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alarmowanie mieszkańców dzielnic mieszkaniowych przeprowadzają służby PSP, lu obrony cywilnej
poprzez samochód z nagłośnieniem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sposoby ostrzegania i powiadamiania ludności za posrednictwem syren alarmowych:


RODZAJ ALARMU:

1. ALARM O ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA (ZA POMOCĄ SYREN)
- dźwęk ciągły trwający 3 minuty
(PRZY POMOCY ROZGŁOŚNI RADIOWYCH ORAZ OŚRODKÓW TELEWIZJI I RADIOFONII
- Powtarzana 3 krotnie zapowiedź słowna informacji o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców.


Sposoby odwoływania alarmu:

1. ALARM O ZAGROŻENIU
(ZA POMOCĄ SYREN)
- dźwęk ciągły trwający 3 minuty
(PRZY POMOCY ROZGŁOŚNI RADIOWYCH ORAZ OŚRODKÓW TELEWIZJI I RADIOFONII
- Powtarzana 3 krotnie zapowiedź słowna: UWAGA!, UWAGA!..Odwołuje alarm o klęskach.........................dla..................
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA
POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ:

TELEFONY ALARMOWE:

 • 112 - telefon alarmowy

 • 999 - pogotowie ratunkowe

 • 998 - straż pożarna

 • 997 - policja


SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ PO USŁYSZENIU ALARMU:

- Włącz radio na fale UKF i zastosuj się do komunikatów w szczególności
  zwracając uwagę na ewentualne podanie miejsca zbiórki ewakuowanych osób.
- Powiadom najbliższych sąsiadów o zaistaniałym zagrożeniu.
- Wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe.
- Pozamykaj drzwi i okna.
- W przypadku ogłoszenia ewakuacji sprawdź czy wszyscy domownicy opuścili mieszkanie oraz
przekaż im dotychczas zebrane informacje.
- Zachowaj spokój i udaj się do wyznaczonego miejsca ewakuacji.

SPOSÓB ALARMOWANIA!

INFORMACJE SPOŁECZEŃSTWA O ZAGROŻENIU WYSTĄPIENIA AWARII, LUB EWAKUACJI LUDNOŚCI
BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ POPRZEZ:

- SYGNAŁ SYRENY ALARMOWEJ
- OGŁASZANIE KOMUNIKATÓW SŁOWNYCH POPRZEZ RADIOWĘZŁY POLICYJNE,
  POJAZDY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.
- OGŁASZANIE KOMUNIKATÓW RADIOWYCH W LOKALNYM RADIU
-
OGŁASZANIE KOMUNIKATÓW W TELEWIZJI REGIONALNEJ
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego